Tag Archives: Nên Khoan Cọc Nhồi bằng “Xe Khoan” hay ” Giàn Khoan Điện”?????

Khoan Cọc Nhồi “Máy Chuyên Dụng” Hay “Giàn Điện” !!!!

Giải pháp Thi Công Móng Cọc

Sự tiến bộ về kĩ thuật thi công đã và đang khắc phục những giới hạn công trình. Tiêu biểu trong những kĩ thuật đó là Khoan Cọc Nhồi , tính linh hoạt khá cao vì có thể Khoan bằng “Xe Khoan” hoặc ” Giàn Khoan Điện”.   Khác nhau nhưng lại Giống nhau : […]